Polska

Strona Główna

Printable Version

Back to Previous Page

Korzyści


Poprawia przejrzystość w zakresie sprawozdawczości finansowej

Pakiet Interstage XWand pozwala dokonywać automatycznych konwersji danych, wspomaga uzyskiwanie i wymianę informacji finansowych zapewniając jednocześnie odpowiednie mechanizmy pozwalające zagwarantować zgodność danych z ustalonymi wymaganiami. Brak odpowiedniego nadzoru w procesie tworzenia sprawozdań finansowych przyczynił się do wielu przypadków kreatywnej księgowości oraz zwyczajnych oszustw. Wzrost poziomu tych ostatnich doprowadził do podwyższenia wymogów dotyczących transparentności procesów sprawozdawczych. Osiągnięcie zadowalającego poziomu zgodności jest możliwe wyłącznie
w przypadku ujednolicenia metod raportowania przy wykorzystaniu zaawansowanych rozwiązań informatycznych.

Eliminuje podatne na błędy etapy wprowadzania i wymiany informacji

Pakiet Interstage XWand umożliwia daleko posuniętą informatyzację całego procesu sprawozdawczego umożliwiając automatyczne pozyskiwanie danych finansowych i ich konwersji na standard XBRL. Dzięki implementacji obsługi specyfikacji Formula 1.0 Assertions, której celem jest wspieranie weryfikacji danych w oparciu o predefiniowane reguły biznesowe, użytkownik może szybko wykryć wszelkie rozbieżności w raportach finansowych. Dzięki temu możliwe jest szybkie skorygowanie sprawozdań przed ich dostarczeniem organom nadzorczym; tym samym liczba błędów w całym procesie sprawozdawczym jest znacząco redukowana. Dzięki eliminacji drukowanych raportów oraz braku konieczności ręcznego wprowadzania danych, wolne od błędów sprawozdania mogą być tworzone znacznie szybciej i efektywniej.

Wspomaga procesu weryfikacji, analizy, transformacji oraz redystrybucji danych finansowych

Pakiet Interstage XWand dostarcza narzędzi do łatwego przeprowadzania konwersji tradycyjnych raportów na dokumenty XBRL. Dzięki implementacji Formula 1.0 Complex Calculations możliwe jest dokonywanie daleko posuniętych transformacji danych, co z kolei umożliwia tworzenie raportów, które następnie mogą łatwo być porównywane między sobą w celu np. identyfikacji występujących trendów. Zaawansowane możliwości pakietu Interstage XWand w zakresie transformacji danych pozwalają także na dokonywanie automatycznej konwersji dokumentów XBRL na inne popularne formaty, takie jak np. CSV (ang. comma separated values); dzięki temu redystrybucja danych staje się jeszcze łatwiejsza, zaś koszty związane z ich przetwarzaniem i potrzebny na to czas spadają.

Użytkownicy nie posiadający wiedzy na temat standardu XBRL mogą skorzystać z edytora Microsoft Word lub arkusza Microsoft Excel, z którymi współpracują narzędzia z pakietu Interstage XWand. W przypadku Microsoft Word tworzone dokumenty mogą zawierać specjalne znaczniki XBRL, które następnie są wykorzystywane przy zapisie do formatu Inline XBRL (iXBRL) wymaganego przez niektórych regulatorów.

Przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, a także regulatorzy zmagają się z weryfikacją sprawozdań finansowych oraz identyfikacją na ich podstawie trendów i zachodzących zmian. Dzięki wyeliminowaniu konieczności transformacji raportów do używanych przez siebie formatów w celu przeprowadzania analiz i sprawowania nadzoru, możliwe jest zaoszczędzenie znacznej ilości czasu niezbędnego do tej pory na wykonywanie tych zadań.