Polska

Strona Główna

Printable Version

Back to Previous Page

Inwestor

Dla osób związanych z rynkiem kapitałowym wykorzystanie standardu XBRL oznacza możliwość przeprowadzania pogłębionych i bardziej szczegółowych analiz finansowych, co bezpośrednio przekłada się na szybkość i jakość podejmowanych decyzji inwestycyjnych oraz oferowanych usług doradczych. Dla pogłębienia oraz poszerzenia zakresu przeprowadzanych analiz niezbędne jest wykorzystanie danych pochodzących z wielu źródeł; XBRL może stanowić dla nich doskonały, wspólny mianownik.


Łatwość, elastyczność oraz automatyzacja przeprowadzania analiz finansowych i tworzenia raportów stanowią podstawę do wzrostu poziomu efektywności kosztowej, dzięki skróceniu czasu koniecznego na wykonanie niezbędnej pracy; jednocześnie nowy standard sprzyja wzrostowi dokładności oraz uzyskania większej przejrzystości tworzonych analiz i raportów.


Wielokrotne wykorzystanie danych, ich przetwarzanie w różnorakich kontekstach oraz efektywna ich redystrybucja wraz z kryteriami przeprowadzanych analiz, to elementy niezbędne do efektywnego dostępu do informacji finansowej. W celu dostarczenia możliwie aktualnych i precyzyjnych analiz dotyczących wyników finansowych – tworzenia wartości dodanej na podstawie dostępnych danych – konieczne jest jak najdalej posunięte uproszczenie czasochłonnych zadań związanych z ich gromadzeniem.


Pakiet Interstage XWand oferuje bogate możliwości w zakresie wsparcia zadań wykonywanych przez analityków i inwestorów. Główne narzędzia dostarczające niezbędnych funkcjonalności to: Formula Editor, Instance Dashboard oraz Data Mapping:

Formula Editor

  • Edycja i testowanie formuł w celu weryfikacji, transformacji i analizy dokumentów instancji

Instance Dashboard

  • Elastyczna analiza wielu dokumentów instancji równocześnie, np.:

    • przedsiębiorstw z pojedynczego lub kilku segmentów przemysłu

    • dotyczących różnych okresów sprawozdawczych

  • Zaawansowane możliwości przeszukiwania i filtrowania danych ułatwiające ich przeglądanie i weryfikację

Data Mapping

  • Ułatwianie transferu danych zapisanych w formacie XBRL do innych aplikacji, m.in. baz danych, czy narzędzi BI

  • Ponowne formatowanie, dostosowanie oraz dystrybucja danych XBRL


Korzyści jakie pakiet Interstage XWand przynosi analitykom i inwestorom związane są z szybszym dostarczaniem wyższej jakości informacji. Analiza danych finansowych oraz tworzenie raportów są wykonywane szybciej, dokładniej i w bardziej przejrzysty sposób, przy ponoszeniu niższych kosztów. Pakiet Interstage XWand umożliwia przeprowadzanie pogłębionych, zaawansowanych analiz finansowych w znacząco poszerzonym, w porównaniu z dotychczasowymi możliwościami oferowanymi przez tradycyjne narzędzia, zakresie. Interstage XWand pozwala skupić uwagę na dostarczaniu rzeczywistej wartości w zakresie analizowanych informacji – prościej, szybciej i dokładniej.