Polska

Strona Główna

Printable Version

Back to Previous Page

Usługodawcy

Zarówno producenci oprogramowania, jak i podmioty świadczące usługi w zakresie wspomagania procesów związanych z raportowaniem finansowym mogą skorzystać z możliwości oferowanych przez standard XBRL poprzez włączenie jego obsługi do swoich rozwiązań, bądź poprzez stworzenie nowej oferty mającej na celu pozyskanie klientów i poszerzenie obszaru działalności biznesowej.Aby w pełni wykorzystać możliwości jakie stwarza XBRL, wykorzystywanie najnowszych rozwiązań w obrębie standardu oraz dostosowywanie oferty do obowiązujących przepisów musi być możliwie szybkie i proste. Programiści powinni mieć zapewniony maksymalny poziom kontroli nad włączaniem wybranych funkcjonalności dotyczących przetwarzania XBRL do tworzonych rozwiązań, przy jednoczesnym zapewnieniu całkowitej zgodności ze specyfikacją standardu. Niezbędne jest zagwarantowanie wsparcia dla wielu rodzajów danych wejściowych i wyjściowych. Podejście oparte o wykorzystanie XBRL umożliwia producentom oprogramowania podniesienie poziomu automatyzacji i tworzenie rozwiązań wielokrotnego użycia, w rezultacie podnosząc atrakcyjność ich oferty.Usługodawcy mogą wykorzystać XBRL w celu obniżenia kosztów oraz zwiększenia wydajności w zakresie wsparcia procesów sprawozdawczości finansowej. Także w ich przypadku niezbędna jest możliwość szybkiego dostosowywania się do zachodzących zamian w specyfikacji standardu oraz możliwie daleko posunięta automatyzacja. Podejście oparte o zastosowanie standardu XBRL musi wspierać możliwość wielokrotnego stosowania wypracowanych rozwiązań, dokumentów, wzorców i procesów w podniesienia poziomu wydajności. Bardzo istotna jest możliwość wykorzystania wielu formatów danych wejściowych i wyjściowych w celu tworzenia dokumentów XBRL wraz z możliwością konwersji do innej postaci dla klientów, którzy standardem XBRL się nie posługują. Podmioty świadczące usługi w zakresie sprawozdawczości finansowej potrzebują móc przetwarzać dokumenty XBRL grupowo oraz być w stanie dostosowywać reguły walidacji i format generowanych raportów do konkretnych wymagań klienta.Pakiet Interstage XWand zawiera kompletną, wszechstronną platformę klasy enterprise, oferującą bogaty interfejs programistyczny (API), który zarówno producenci oprogramowania, jak i usługodawcy mogą wykorzystać do szybkiego tworzenia i dostarczania rozwiązań wykorzystujących standard XBRL, które spełnią nawet najbardziej wygórowane wymagania klientów. Komponenty oferowane w ramach pakietu Interstage XWand, których przeznaczeniem jest dostarczanie wymienionych powyżej funkcjonalności obejmują:Interstage XWand Software Development Kit (SDK)

  • Wprowadzenie obsługi standardu XBRL do istniejących aplikacji przy wykorzystaniu rozbudowanego API dla platformy Java oraz .NET (e.g. C#)
  • Rozwijanie rozwiązań koncentrując się na logice biznesowej, nie na złożoności języka XBRL
  • Pełna dokumentacja SDK wraz z przykładowymi programami

Mocna platforma klasy enterprise

  • Zaawansowany procesor pozwala na pełne wykorzystanie pełnych możliwości standardu XBRL
  • Wysoka wydajność i skalowalność dla rozwiązań klasy enterprise
  • Wydajna, przygotowana do jednoczesnej obsługi wielu zapytań oraz przetwarzania dużej ilości informacji

Skrócenie czasu osiągnięcia korzyści dla stworzonych rozwiązań

  • Modułowa architektura
  • Szerokie możliwości integracji
  • Łatwe wykorzystanie produktów Fujitsu pod swoją marką
  • Głębokie zaangażowanie firmy Fujitsu i znaczące inwestycje na rzecz ciągłego rozwoju oprogramowania związanego ze standardem XBRL


Zarówno producenci oprogramowania, jak i usługodawcy mogą wykorzystać pakiet Interstage XWand, by zaoferować pełne pokrycie wymagań związanych ze standardem XBRL w oferowanych produktach. Interstage XWand dostarcza niezbędnych narzędzi dla włączenia obsługi języka XBRL do aplikacji, których zadaniem jest analizowanie, zbieranie, porównywanie oraz publikowanie informacji finansowych. Pełne wsparcie dla najnowszych specyfikacji związanych z XBRL otwiera dostęp do wszystkich korzyści oferowanych przez nowy standard, bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów na inne narzędzia. Pakiet Interstage XWand umożliwia koncentrację na rozwijaniu możliwie najlepszych rozwiązań opartych o język XBRL, w jak najkrótszym czasie i przy minimalizacji koniecznego wysiłku.Interstage Partner Program

Interstage Partner Program umożliwia producentom oprogramowania oraz podmiotom oferującym usługi w dziedzinie sprawozdawczości przyspieszyć proces wprowadzania swoich rozwiązań na rynek poprzez wykorzystanie możliwości jakie oferuje platforma Interstage XWand, doświadczenia i najlepszych praktyk w zakresie implementacji rozwiązań oraz zasobów udostępnianych przez firmę Fujitsu. Program partnerski zapewnia dostęp do pomocy technicznej oraz daleko posuniętego wsparcia, które obejmuje m.in. indywidualnego opiekuna klienta, pomoc ze strony zespołów eksperckich, skrojone na miarę szkolenia oraz wspólne działania marketingowe i wsparcie sprzedażowe. Wykorzystując możliwości stwarzane przez program partnerski producenci oprogramowania oraz podmioty oferujące usługi mogą szybko włączyć obsługę standardu XBRL do swojej oferty.